Skola

Publicerat 17 jan 2013

Skolan i Sverige har förlorat kvalitet. Det beror till stor del på den politik som Folkpartiet har genomfört med allt större administrativ arbetsbelastning på lärarna.
Skolans nedgång under alliansens styre, i resultat och kvalitet från grundskola till universitet, har utvärderats i flera internationella rapporter.

Skolverket internationella studier.

– Ett annat allvarligt problem rör friskolor där riskkapitalister funnit en gruva av elevpengar att gräva ur.

– Sverige har dalat betänkligt vid en internationell jämförelse av elevernas kunskapsnivå i basämnen.
Ett problem vid vinstmaximering är färre vuxna per antal elever. Det har även lett till lärarlösa lektioner. Till högre ljudnivå, tinnitus och till svårigheter att följa med. Inte bara eleverna offras utan även läraren som aldrig kan känna sig nöjd med sitt arbete.

Lärarens uppgift är pedagogens. Att ta eleven i hand och föra denne framåt i sökande efter kunskap. Lärarens uppgift är att väcka intresse och nyfikenhet och att metodiskt ge eleven förutsättningar att inhämta kunskap och förståelse.

Demokraterna föreslår en åtskillnad mellan administration och pedagogik. Det mesta av administration och utvärdering ska överföras på neutrala utredare. Det ger även andra effekter som en mer rättvis och jämställd betygssättning. Det avlastar läraren från att vara både pedagog och bedömare.
Betygens koppling till bildning reds ut här.

Demokraterna föreslår en restriktivare politik rörande friskolor.
Grundskola och gymnasium får inte ägas av riskkapitalbolag utan bör ha ett statligt/regionalt eller kommunalt hel- eller delägande och ansvar.
En friskola får ge vinst som ska omsättas i skolan. Vinst får inte plockas ut till enskilda eller företag eller ändamål som inte arbetar för skolans uppbyggnad. För att kontrollera detta krävs insyn och externa ojäviga revisorer som inte har någon som helst relation till undersökt skola.

Demokraterna föreslår en nationell plan för skolans innehåll och krav på kunskapsmål.
Alla elever ska kunna få baskunskaper och rätt att skolas i en sekulär miljö.
Dock innebär det inte att kliniskt frångå de traditioner och den kultur som råder.
Således kan det förekomma lokala inslag av traditionsbunden karaktär. Men det måste absolut vara en tvärs igenom hela landet idé om basämnen och vad som krävs för att kunna gå vidare i högre utbildning. Av dessa skäl måste också hela lärarkonceptet dateras upp, förnyas, utvecklas och premieras på rätt sätt. Det innebär inte ständigt nya betygsreformer och lärarplaner. Tvärtom inför en modell som håller över tid och som respekteras oavsett regering. Därför bör skolans kvalitetsstyrning få en blocköverskridande gemensam grund. De unga ska ha duktiga och kunniga pedagoger som vägleder dem vidare.

Skolor kan erbjuda olika pedagogik och drivas av stiftelser men får inte göra avsteg från kravet på basämnen. Politisk eller religiös indoktrinering bör ej accepteras.

Högskola, specialskolor och universitet kan ha andra och friare former.

Gör om våra skolor så att de blir likvärda, utan den nuvarande marknadsbetingade (och ofta populistiskt präglade) profileringen i olika riktningar. Segregationen inom skolsystemet måste så långt det går motverkas. Möjligheten att bedriva skolverksamhet i vinstdrivande syfte bör elimineras. Slutligen, och kanske viktigast, bör lärarnas utbildning och status förbättras och deras arbetsvillkor reformeras i grunden.

Uppdatering 2013

27 mars ”Sätt stopp för vinstuttag i skolan” i Svd Brännpunkt. Tolv professorer knutna till Kungliga Vetenskapsakademin stöder Demokraternas uppfattning i skolfrågan.

9 april: Skolan har försämrats katastrofalt fastslår internationell studie.

11 april: Svensk skola aldrig så dålig som idag

22 april: Den misslyckade elitismen

11 Juni John Bauer friskolekoncern i miljardkonkurs. På flera skolor får inte elever sin examen. Detta svek mot ungdomar kommer för alltid att döma ut alliansens skolmodell.

11 augusti: Björklund har krypit till korset ”Förstatliga skolan!”

%d bloggare gillar detta: