FRA-lagen vad innebär den?

21 mars 2013 sjösattes idén om ett nytt parti, Demokraterna. Ambitionen är att etablera Demokraterna som ett parti med rötter internationellt. Demokratiska partiet finns i länder över hela världen dock tills nu inte i Sverige. Det fick ett positivt gensvar men också reaktioner från främst dem som var emot demokrati och de slog direkt ned på en text om FRA-lagen. Ett instrument som de helt felaktigt ansåg rikta sig mot svenska medborgares integritet. Av detta skäl har jag här försökt reda ut frågan.

Tp79

Sommaren 1952 försvann ett hemligt svenskt signalspaningsflygplan över Östersjön, mystiskt från radarn, på sitt uppdrag att spana mot Sovjetisk militär kommunikation. Dåtidens elektroniska teknik krävde att man var så nära Sovjets gräns som möjligt för att kunna fånga upp signalerna. Tidigare hade två amerikanska spionplan med motsvarande mål skjutits ned så svensk militär visste att det var ett farligt uppdrag.

Signalspaningen var ett led i förberedelserna att försvara vårt land mot väpnat angrepp utifrån och risk för terroristdåd i Sverige. Det gällde att skaffa information som kunde underlätta svenska militära åtgärder mot angriparen.

b_mur7 Efter andra världskriget bildade Sovjetryssland med länder i Östeuropa Warzawapakten. Varje land styrdes av kommunistisk diktatur. Hemlig polis byggdes upp och människor avrättades eller sändes till arbetsläger enbart för att ha uttryckt sig olämpligt. Angivare rekryterades inom familjer för att rapportera andra familjemedlemmar.
En mur (Berlinmuren) byggdes rakt genom hela Europa som bevakade att ingen kunde fly utan stora risker att skjutas ihjäl. Jo alla bakom muren satt i ett fängelse kallat ”Järnridån”.

Berlinmur_skjuten_soldater

FRA´s uppgift var att upptäcka om Sovjet även skulle försöka annektera Norden och Sverige och försöka inkorporera vårt land inom Järnridån. Hela vårt försvar inriktades på att kunna skydda oss mot ett sådant angrepp.
FRA startade egentligen redan under andra världskriget för att spana mot nazisterna. Idag kan man spana globalt och vill inte vara helt beroende av andras underrättelsetjänster. Svenska regeringen vill kunna inhämta egen information även om det också är så att Sverige byter uppgifter med andra länders underrättelsetjänster. Avsikten är att skydda varandra från allvarliga fientliga attacker.

Skyddet för demokratin

Vi lever i en demokrati som ger medborgarna friheten att välja sitt liv, tänka och tycka som de vill. Mänskliga rättigheter är hörnstenen för det demokratiska systemet. Av världens kanske 120 länder är det endast 25 som når upp till begreppet fulla demokratier. Sverige har länge toppat den listan men har nu halkat ned till 3.e plats. Storbritannien och USA ligger på 18:e och 19:e plats.

Så demokrati är ett eftersträvansvärt mål men få når upp till kraven på en god demokrati. Tvärtom är det så att mycket ont görs i demokratins namn. För somliga leder det till djup misstro mot det demokratiska systemet. Men vad vill man då ha istället? Diktatur? Sharia? Anarki som orsakar att kriminella tar över?

Ett demokratisk parti är ett sätt att samla sig med likatänkande
Om man inte känner sig hemma i något av de etablerade partierna finns möjligheten att starta ett eget. Detta är demokratins styrka. Men demokrati och frihet är inga självklarheter.

Hoten inifrån
Hot kommer från dem som vill ersätta friheten med tvång. Här finns också ett inre hot som skulle kunna kallas Jantelagens oavsett religiösa, politiska eller sekulära motiv. Det går ut på att trycka ned medmänniskor och sabotera deras initiativ. Hoten kommer dels från ett antihumanistiskt håll dels från ett antidemokratiskt håll.

Om man har baserat sitt liv på att misstänkliggöra etablissemanget, demokratin och dess parlamentariska institutioner så framstår ju tanken på ett nytt parti som en kränkning och FRA som ett monster. Problemet är möjligen att man tar sin egen frihet för given och anser sig ha rätt att begränsa andras frihet. Här finns också tankar om att hela det demokratiska systemet ska raderas. Det är en extrem åsikt som hör hemma inom kommunism, fanatiska rörelser och inom extremreligion som Sharia men även hos ”alternativister” med människofientliga åsikter.

FRA´s historia

FRA startade under andra världskriget i och med att svensk underrättelsetjänst ville dechiffrera Tyskarnas kommunikation särskilt när det rörde transittågen genom Sverige. (Wikipedia)

Ett annat känt fall där FRA genom signalspårning i förväg fått kännedom är Warzawapaktens intåg i Prag 1968. (Pragvåren)

ART-1-pragvaren384insida_146652a

”Vad gör ni här?
… Åk hem!”


En viktig anledning till att följa denna utveckling inom dåvarande Warzawapakten var om Norden och Sverige skulle kunna dras in. Fanns det risk för en västintervention? Skulle USA vidta åtgärder? Osannolikt kanske men svensk underrättelsetjänst hade skyldighet att spana på den förestående konflikten och förvarna svensk regering om risker.

FRA avslöjade att Irak inte hade massförstörelsevapen

Ett annat känt exempel är FRA-spårning på Irak inför USA alliansens attack. Anledningen sades vara hot om framställning av kemiska massförstörelsevapen. FRA kunde dock inte finna att det förekom någon sådan framställning eller produktion i Irak.

USA och Bush hetsar till krig

I USA hetsades folket till krig. USA mutade med olika fördelar och kommersiella möjligheter till alla länder som ställde upp med trupp. Sverige avböjde all medverkan med hänvisning till folkrätten. Men också i Sverige rådde en krigshets. Jag minns hur uppskruvade annars kloka människor var och förskräcktes.

imagf011

Men ser ni inte att det är ett oprovocerat angrepp? Förstår ni inte att väldigt många oskyldiga kommer att dö? Vill man bli av med Saddam så finns ju andra sätt!FN observatören Hans Blix fann aldrig någon produktion av kemiska massförstörelsevapen och inte USA heller efter att man angripit och genomfört övertagande av Irak.

De som vill stoppa FRA lagen menar att:

I själva verket är den nya lagen i sig ett allvarligt angrepp på det öppna och fria samhället, i och med att staten bereder sig tillträde till medborgarnas privata kommunikation.

Ovanstående kritik baserar sig antingen på avsiktlig eller omedveten desinformation. Det FRA har till uppgift att komma åt är utifrån kommande hot mot landet, samhället och människorna. Det avser inte inhemsk trafik och således inte medborgarna. Se nedan.

Börje Peratt

FRA-lagen  i Demokraternas programbeskrivning

Om FRA
Läs mer här
Förutsättningarna för denna verksamhet finns fastställda i lag och regelverk.

Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får ske endast i syfte att kartlägga
1. yttre militära hot mot landet,
2. förutsättningar för svenskt deltagande i fredsfrämjande och humanitära internationella insatser eller hot mot säkerheten för svenska intressen vid genomförandet av sådana insatser,
3. strategiska förhållanden avseende internationell terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen,
4. utveckling och spridning av massförstörelsevapen, krigsmateriel och produkter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,
5. allvarliga yttre hot mot samhällets infrastrukturer,
6. konflikter utomlands med konsekvenser för internationell säkerhet,
7. främmande underrättelseverksamhet mot svenska intressen, eller
8. främmande makts agerande eller avsikter av väsentlig betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik.

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: