Kommentar till Björklund i Almedalen 2016

Jan Björklunds framträdande i Almedalen (3 juli 2016) efterlämnade 8 punkter som sammanfattats av TEXT-TV.
Dagen innan Björklunds framträdande ansåg en utredare lägligt att det parti som hade störst tillväxtpotential var Liberalerna. Man måste fråga sig om det var ett påstående i akt och mening att ge Liberalerna extra skjuts för sitt EU-vänliga program. Sedan kan man undra vad som är nytt i detta?

Liberalernas åtta förslag för ett stärkt EU

  • 1 Sverige bör gå med i finanspakten, med bl.a. krav på lägre budgetunderskott för länder med större skulder.

KOMMENTAR: Sverige är med i EU:s finanspakt sedan 2013! LO var från början kritiskt. LÄNK artikel i Arbetet
Man kan också undra över logik och matematik: ”med bl.a. krav på lägre budgetunderskott för länder med större skulder”. En slutsats är att det land som har höga skulder för att man inte klarar sin överlevnad ska kunna balansera sina lån genom att minska dem. Hur då? I samband med detta kan vi undra över hur politiska reformer som rör miljö och andra angelägna frågor ska kunna genomföras. Nåväl Alliansen sålde ut kyrkosilvret för att ståta med bättre balans och det är väl ungefär det som Grekland nu tvingas göra. Ö efter ö köps upp av utländska intressen. Men vilka vinner på det? Landet? Befolkningen? Snarare handlar det om en gigantisk förmögenhetsöverföring till de redan rika. Så Liberalerna fortsätter sin högerut vandring som gynnar makt och rikedom.

  • 2. Sverige bör gå med i bankunionen, för gemensam tillsyn av de största bankerna.

KOMMENTAR: Sverige som tillhör dem som betalar mest till EU per Capita och som sedan starten har ”skänkt” motsvarande 10% av ett års BNP tillhör de länder som har minst antal anställda inom EU. Vill man ha tillsyn i en bankunion så krävs det mer än bara ”för kännedom”-möten några gånger om året. Liberalernas naivitet i detta är kanske inte överraskande. Björklund har haft flera förslag genom åren som också fått katastrofala följder.

  • 3. Lansera ett tjänsteinitiativ i stället för socialt protokoll. Detta ”för att samla medlemsstater för att skapa en inre marknad”.

KOMMENTAR: Har vi inte redan en inre marknad inom EU? Var inte det själva idén med EU? Försöker Björkegren här lansera en kung som saknar kläder?

Det första steget mot en inre marknad togs redan av Europeiska Gemenskapen 1958. Fördragets regler om den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och personer är centrala delar i denna inre marknad som redan var långt gången inom EG. Motiven bakom EU är att förminska de egna staternas självständighet och i praktiken att omintetgöra folket möjligheter att påverka. Den demokratiska processen har raserats till förmån för lobbyister och ”inre” projekt drivna av tjänstemän.

”Inom EU tillkommer nya rättsakter kontinuerligt. Vid sidan av det rättsliga arbetet samarbetar även medlemsstaterna för att dra nytta av det gemensamma regelverket.”

Det uttalade målet för den inre marknaden är att bidra till en god ekonomisk utveckling i Europa. Den inre marknaden ska leda till ökad konkurrens, stordriftsfördelar, lägre priser och ett utökat utbud. I praktiken har vi fått ett bidragssystem som överträffar Sovjetunionens planhushållning.

”Ökad Konkurrens” innebär att det kör utländska åkerier på svensk mark som bryter mot allt det som Transport har byggt upp under år av fackligt arbete. Hårdare tag mot fuskande utländska lastbilstransporter (DN)

EU är en fientlig handling mot den fackliga rörelsen.
”Stordriftsfördelar” och utökat utbud? Innebär att livsmedel och djur drabbas av extremt långa transporter vilket är skadligt för miljö, människa, djur och natur.
Låglönekonkurrens hotar chaufförer och åkerier

  • 4. Möt klimatkrisen med en europeisk koldioxidskatt. Liberalerna vill se en gemensam miniminivå inom EU för koldioxidbeskattning.

KOMMENTAR: En Europeisk koldioxidskatt har diskuterats länge. Den svenska koldioxidskatten är ifrågasatt. Hård kritik mot koldioxidskatt.
Det råder också en konflikt kring teorier och politiska agendor där vetenskapen tycks åsidosättas till förmån för opportunism. Stockholmsinitiativet menar ju att koldioxidutsläpp orsakad av människan inte påverkar jordens uppvärmning. Kan så vara men där utsläppen sker i stor skala försämras luften och människors hälsa. Det finns det många vetenskapliga rapporter som visar. Så även om den nu inte skulle påverka jordens uppvärmning så måste mycket fortfarande göras för att förbättra luften i städer och kring industrier. I detta sammanhang är också tobaksrökningen en provokation mot folkhälsan.

  • 5 Stärk det rättsliga samarbetet, bl.a. i form av ett europeiskt FBI.

KOMMENTAR: Ett överstatligt Säpo och en centraliserad polis som tar över nationens polisiära roll. Det finns redan ett utbyte av signalspaning mot terrorism och organiserad brottslighet. Problemet är att koncentrerad polisiär EU administration knappast kan göra samhället säkrare bara riskera att stärka en maktapparat. Men visst skulle det i den bästa av världar kunna lösa problem. Ett exempel på usel polis är den i Belgien. Den belgiska polisen tycks lida av brist på rutiner och ledning. Skulle det bli bättre om man hade en FBI-ledd polis som kunde vandra över gränser? Vad händer om deras instruktioner om lösningar inte åtlyds av den lokala polisen? Riskerar vi en europeisk polisiär elitkår utan insyn och kontroll? Problemen är enorma och en eskalering av våldet uppenbar. Men något behöver göras. Först och främst en bättre fungerande nationell polis. Om vi inte klarar detta så ska vi således överlåta det hela på EU-FBI. Det låter skrämmande.

  • 6. Stärk medborgarnas grundläggande rättigheter. Liberalerna vill se effektiva verktyg för att motverka brott mot mänskliga rättigheter som begås av medlemsstater.

KOMMENTAR: Ja varför då inte börja hemma. I Sverige! Gå och se min film Läkaren som vägrade ge upp.

  • 7. Möt migrationskrisen. Gemensamma beslut om en jämnare fördelning av asylsökande måste respekteras.

KOMMENTAR: Gemensamma beslut. Mellan vilka? Inom EU? Sannolik flirtar Björklund här med SD-väljare. Men de har ju inte fått vara med i några gemensamma beslut. Inte heller de som valde Brexit. Om Björkegren avser en problematik inom demokratin så borde han klargöra det.

  • 8. Stå upp mot Ryssland.

KOMMENTAR: Ryssland utgör ingen fara. Däremot NATO och de avtal som nu har skrivits. Sverige för en aggressiv politik i linje med av USA och Nato fastställd strategi. Ser man inte det så utgör man som politiker en fara för sitt eget land.

Börje Peratt

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: