EUs fientliga plan mot ekologiskt jordbruk och holistisk medicin

codex-alimentarius-control-food-and-you-control-people

EU agerar nu utifrån en global strategi att reglera och lagstifta livsmedelsproduktion som berör inte bara den Europeiska marknaden utan våra lokala bönder som valt att odla ekologiskt och vår rätt till vår egen hälsa med holistiska metoder som omfattar höga doser av vitamin och mineraler.

EU:s-plan

Codex Alimentarius (”boken om livsmedel”) är namnet på det regelverk för livsmedel som utarbetats inom FN:s ram under namnet Joint FAO/WHO Food Standards Programme. Programmet sägs gå ut på att ”harmonisera” livsmedelsproduktionen men är i praktiken ett försök att globalt ta över rätten till produktion av livsmedel och reglera vitaminer och kosttillskott i syfte att äga och kommersialisera detta och tillförsäkra sig suveränitet och ekonomisk vinst som följer av det.

Greenpeace läcker avtal – och riktar skarp kritik (SvD)

”Enorm överföring av makt från folket till storföretagen”

Livsmedelsverkets hemsida tycks mörka vad detta innebär i fråga om regelverk och krav:

Codex, eller Codex Alimentarius Commission (CAC) som det egentligen heter, är en mellanstatlig organisation som bildades i början av 1960-talet av FN-organen FAO och WHO i syfte att ta fram internationella regler – standarder – för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och frihandel med livsmedel på ett globalt plan. Det regelverk som standarderna samlats i kallas Codex Alimentarius. Codexreglerna är inte (?) obligatoriska men ska vara riktmärke vid en handelstvist i Världshandelsorganisationen, WTO.

0

Codex Alimentarius arbetar vidare i sitt vansinne

FN:s (och EU:s)-plan för att förstöra det ekologiska jordbruket och att utrota kompletterande Alternativ medicin

UTDRAG TEXT: Ian R Crane

Syftet med FAO/WHO-programmet påstås vara att skydda konsumenternas hälsa och garantera redlighet i internationell handel med livsmedel.

Efter att ha tillbringat de senaste tolv månaderna med att undersöka Codex Alimentarius (latin “boken om livsmedel”), är jag djupt oroad över den nästan totala avsaknaden av medvetenhet (eller ens intresse) när det gäller konsekvenserna av denna skadliga globala kommission, särskilt bland de som drabbas värst av överdrifterna i denna restriktiva lagstiftning.

I enlighet med National Health federationen är avsikten och målen för Codex Alimentarius följande:

• Endast låga doser av komplement kommer att bli tillgängliga vilka inte kommer att göra något för din hälsa.
• Alla eller de flesta livsmedel är genetiskt modifierade.
• Nyttiga tillskott kommer inte att säljas annat än på recept.

För många människor är denna agenda så skandalös att de inte tror att sådana mål kan uppnås, men detta kan mycket väl bli verklighet redan den 31 december 2009, om Codex Alimentarius-kommissionen fortsätter att bortse från förslag från dem som erbjuder ett alternativ till de samverkande krafterna som representeras av ”Big Farmer” (Stora livsmedeslproducenter) och ”Big Pharma” (Stora läkemedelsföretag).

De senaste fem åren har den europeiska utmaningen för Codex letts av Dr Robert Vererk, verkställande direktör för Alliance for Natural Health (ANH) och vetenskaplig rådgivare till National Health Federation (NHF).

Med de ansträngningar som gjorts genom ANH, NHF och Dr Rath Foundation, närmar sig Codex agenda mer och mer det som förordas i EU:s regelbok.

Domare Leendert A Geelhoed, EU: s generaladvokat, hänvisade 2005 till de godtyckliga befogenheterna i Codex-stödet för EU-lagstiftningen och beskrev dem som ”ungefär lika öppna som en svart låda” .

Den efterföljande domen i Internationella domstolen i Luxemburg den 12 juli 2005, följd av ett Codex-möte i Rom den 4 juli, när 85 länder var närvarande, stadfäste restriktiva riktlinjer för kosttillskott. Detta hände sex dagar efter att London tilldelades OS-2012 och bara fem dagar efter bombattentaten i London,och det var inte mycket omnämnt om ICJ avgörande i brittiska medier.

Bland det mest störande inslag som ingår i artikel 6 i EU-direktiv är att det är strängt förbjudet att informera om sjukdomar som kan behandlas med näringsämnen och att man efterlyser restriktioner för framtida kompletterande doseringar.

Makten och inflytandet från ”Big Pharma”

Idag betalar EU en årlig bötessumma på $ 150 miljoner för att upprätthålla förbudet mot importerat nötkött från USA från djur som utfodrats med hormonberikat foder. Det är uppenbara bevis för att WTO: s regler sätter jordbrukets frihandelsavtalsintressen framför nationella hälsoproblem.

Samtidigt kommer en ström av nya GMO-produkter smygvägen in på EU:s jordbruks-marknad. Monsanto, Syngenta och andra GMO-multinationella företag har redan utnyttjat slappa nationella regler inom nya EU-medlemsländer, som Polen, så att GMO kan ”få in en fot i dörren”. Pro-GMO regeringar, som Angela Merkels i Tyskland, avsäger sig ansvar genom att hävda att de endast följer WTO order. ”Vilket är precis samma linje som FSA!

Mäktiga agrikulturella multinationella företag som Monsanto, Dow Chemicals och DuPont arbetar genom WTO-stödda Codex Alimentarius-kommissionen i sin beslutsamhet att trötta ut nationella och regionala insatser för att stoppa frammarschen av GMO.
/Slut utdrag Ian R Crane

Codex Alimentarius: Vitaminkriget berör oss alla!

Läkemedels-lobbyn försök att ta över hela världen, för att eliminera konkurrensen från naturliga hälsotillskott, har nästan lyckats.

codex-vs-supplements-300-x-214-35127-20090516-5

EU lagstiftar mot hälsofrihet

EU genomför nu i snabb takt lagstiftning för förbjuda och förhindra naturmedicin i Europa och göra det olagligt att tillverka, sälja och använda dem. Även ayurvedisk medicin som egentligen är växter och örter tagna direkt från naturen. Biodynamisk och ekologisk odling och därmed från besprutning ren mat och naturmedicin skall göras illegalt.
Vidarkliniken är en holistisk vårdcentral som nu drabbas av risken att få lägga ned.

EU anser att närproducerad mat är ett handelshinder

EU förstör för Sverige. Livsmedelsverket måste nu lägga ned projektet som arbetade för att ge svenska folket goda råd i att konsumera närodlad mat. EU gillade inte idén eftersom den ansågs vara ett handelshinder.

Flera års arbete på konsumentverket går om intet nu, när landsbygdsminister Eskil Erlandsson tyvärr beslutar att lägga ned projektet.

– Jag kan bara konstatera att det var många påpekanden från andra medlems-länder i den handelsgemenskap som vi har inom EU, säger Eskil Erlandsson.

Jag minns den tiden, när det propagerades för att vi skulle rösta ja till EG (heter numera EU*) Då hette det -Oj vad bra alla bönder skulle få. De skulle få massor av bidrag från EG, men vad hände? Jo efter inträdet fick merparten av mjölkbönderna lägga ned, eftersom nu helt plötsligt svenska kossor hade för trånga spiltor. Det hade inte gått någon nöd på kossor i Sverige tidigare, men nu blev centimetrar viktiga.

Sverige lyder under EU-lagar, grundlagsfäst 2010

Sverige har blivit en lydstat under EU och har i praktiken givit upp sina demokratiska rättigheter när det gäller lagstiftning och bestraffning. Det får till följd en försvagning av vårt rättsväsende och att tjänstemän tvingas in i en lydnad och självcensur som får allvarliga följder för initiativ och beslutsfattande.

Kontrollen över vår hälsa
Mängden avgränsningar och regleringar inom EU är på väg mot en hysterisk nivå allt för att läkemedelsindustri och livsmedelsbolag ska kunna driva en kommersialisering och bearbetning av livsmedel och kosttillskott på ett sätt som ska eliminera alternativen.

Låt oss återta initiativet till vårt eget land.

Omkring 28.000 EU-medborgare tillfrågades i en undersökning 2016 om EU:s överhöghet. 51 procent ville att fler beslut ska fattas på EU-nivå medan 38 procent inte ville det.
Sverige sticker ut som det EU-land där flest, 64 procent, var kritiska till att ge mer makt åt EU. Därefter britternas 56 %. Britterna och svenska folket har tagit ställning mot EU:s överhöghet. I Frankrike är siffran bara 27%. och majoriteten av invånarna i alla EU-andra länder är för EU:s överhöghet. Sverige och svenskarna har inte en chans i detta läge och därför är Swexit nödvändigt.

Ett utträde ur EU kräver en politisk vilja som överskrider vänster-höger indelning. ”Folkrörelsen Nej till EU” har en samlande viljeinriktning men har sin kärna inom Vänstern och möjligen rester av Miljöpartiet. SD har sin grund i en tveksam ideologi vilket gör att flertalet värjer sig men man har rensat i rabatten och har lyckats samla missnöjda från alla håll främst med migrationspolitiken. Vad vi behöver är ett mittenalternativ som kan ställa sig bakom en humanistisk, hälsobefrämjande politik som utmynnar i en realistisk kraftansamling och ett realistiskt program. Vid ett utträde kan Sverige utveckla en djupare samverkan med Storbritannien, Norge och Island och även Danmark.

Det finns flera initiativ till nya partier som borde kunna samla sig under en gemensam paroll.

Börje Peratt

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: