EU försvagar Sverige

CfIttwRXEAEH7LQGrafiken är gammal och nettoförlusten större men den ger en fingervisning på läckaget.
Det finns många motiv till att både vilja stanna kvar och att lämna EU. Men låt oss titta på argumenten.

Det påstås att EU gör Sverige friare och säkrare

Möjligen är det tvärtom. EU tvingar på Sverige att agera stick i stäv med svenska intressen. Och eftersom Sverige i grundlagen har övergivit sin suveränitet så är vi helt i händerna på tjänstemäns beslut i Bryssel.

Påståendet om att den svenska polisen skulle samarbeta bättre mot t ex narkotikasmuggling och terrorism är vansklig. Terrorattacker i Europa visar att man inte klarar av att varna sina egna. Då föreslår Liberalernas Björklund en federal EU-polis. Skulle så ske har vi en EU-polis som bestämmer över den svenska polisen och överstatligheten tar ett ännu starkare grepp om Sverige. Med missnöjet med svenska polisen finns en risk för att Björklund lyckas.

Svenska FRA är ett exempel på hur svensk säkerhet byggs med stark inhemsk integritet.

Sverige har tack vare sin självständighet haft en eminent förmåga att genom svenska FRA hålla koll på fientliga rörelser och vidta åtgärder. Denna signalspaning byggdes upp under andra världskriget och vi kan vara mycket tacksamma för de hot som avvärjts. FRA har hitintills inte bara förhindrat terroristattacker i Sverige utan även varnat andra länder, även utanför EU. Bevakningen rör både politisk terror och kriminella aktiviteter.

FRA klargjorde tidigt att Irak inte hade några förstörelsevapen vilket USA struntade i då de förmådde en USAledd koalition att oprovocerat angripa Irak och ta livet av över en halv miljon civila irakier (Forskare slår fast: 650 000 civila dödade i Irak).

Signalspaningen riktad mot internationella hot är främst för att skydda Sverige och svenskar och vi är en del av en global värld, inte ett EU protektorat. Kritiken mot denna frigörelse från EUs mandat är okunnig och naiv. Det finns en risk att EU vill ta över över sådan spaning och då vet vi inte vad det får för konsekvenser. Risken är faktiskt att fienden får information som kan drabba Sverige då en större organisation läcker som ett såll.

Fri rörlighet

Innan flyktingvågen från Mellanöstern, Asien och Afrika fanns en viss fri rörlighet och förenkling att resa inom Europa. Men efter 9/11 och särkilt med flyktingkrisen har det blivit allt svårare att passera gränser. Så påståendet om fri rörlighet är idag i detta avseende belastat med en rad förbehåll och begränsningar.

Påståendet om att det tack vare EU nu är lättare att gå i skola i andra länder och att jobba där kanske äger en viss sanning. Men det är en överdriven fördel. Innan EU gick jag i skola i Tyskland på 1960-talet och flera av mina vänner bodde, pluggade och jobbade ute i Europa långt innan EU. Detta fanns redan reglerat mellan länder inte bara inom Europa. Det var en del pappersarbete kring detta men i praktiken inte mer än idag.

Ett problem med EU och den fria rörligheten är tiggeriet. Migrationsminister Tobias Billström menar att de romer som befinner sig i Sverige måste försörja sig på ett ”rimligt sätt” för att få stanna. Bland dessa sätt hör inte tiggeri, säger han till DN.se. Eftersom EU-lagar står över svenska lagar kan Sverige inte agera på ett förnuftigt sätt och stänga gränserna för uppenbarlig parasitverksamhet. Det värsta med flyktingkrisen är att det är så många som är i behov av vård att det urholkat det svenska skyddsnätet och medan våra pensionärer inte har råd till bostad, mat och vård belastar den humanitära insatsen och EUs krav på den svenska insatsen hela vårt sociala system. Det sticker i ögonen då migranter (ej flyktingar) människor som aldrig betalat en skattekrona i Sverige kräver tjänster som våra gamla gett förutsättning för då de jobbade och byggde Sverige samtidigt som våra pensionärer kastas ut på gatan utan vård och omsorg.

Ignoranta tyckare avfärdar detta och vissa politiker gömmer sig bakom argument som att ”man kan inte göra något åt fattigdom”. Socialdemokraternas vision var just detta och man lyckades väldigt väl när det gäller att förvandla Sverige till en välfärdsstat för alla.
Att Sverige sedan 2015 försvårat för asylsökande och placerat flyktingar i ohållbara anläggningar gör nu att alltfler migranter väljer andra vägar.

Denna restriktion mot människor i nöd kanske kan anses vara pinsamt nödvändig men den visar också hur illa det hela skötts på stor internationell nivå där kanske USA är den mest skyldiga med sina försök att agera världspolis i Mellanöstern och Nordafrika. Det är ju krig som lett fram till flyktingkrisen.

Det är många som nu applåderar det ökade gränsskyddet  som vi kanske inte vill ha med i hejaklacken.

Miljön

EU har fridlyst den kinesiska mellanskarven som har vuxit från 2000 till en halv miljon djur eller mer. Dessa fåglar tömmer fiskeområden och har halverat fiskeflottans fångster. Fågelns högoktaniga träck utgör den enskilt största faran för övergödningen av Östersjön. Effekterna har kunna avläsas i en eskalerande bottendöd sedan 1999. Matematiken är enkel. 45 000 ton skarvträck (kväve, fosfor, nitrat) hamnar årligen på Östersjöns bottnar. WWF påstår att mängden kväve och fosfor som dumpas i Östersjön är närmare 100 000 ton per år och att det är en fördubbling de senaste 100 åren. Men då har man inte tagit med skarvens träck som kommit till de senaste 17 åren. Bottnarna har kraftigt försämrats sedan 1999! – Do the math. ”Alarmerande” mycket bottendöd i Östersjön. (Rapport ”Havet” 2016)

Hur kommer det sig att EU kräver mer av Sverige än andra länder när det gäller ett minska koldioxidhalten? EU befriar märkligt nog de länder som står för den värsta miljöförgiftningen därför att man anser dem så fattiga att de inte klarar uppgiften emedan Sverige som redan kommit långt anses så rika att vi från vårt håll ska göra ännu mer. Men miljön, luften vattnet är inte en lokalt avgränsad företeelse. Skit från Polen sprider sig över flera länder och kommer naturligtvis även in i Sverige och ned i Östersjön.

Konsekvenser för inhemsk produktion
Alltfler svenska bönder tvingas nu lämna sina egna organisationer såsom ARLA för att kunna överleva. EU har således försämrat förutsättningarna för vår egen livsmedelsproduktion. Svenska konsumenter önskar allt mer EKO-producerade livsmedel. Detta kan vara räddningen för svenska bönder. Men också här kan det komma sådana livsmedel som påstås vara EKO-odlade från andra länder. Hur kollar vi det? EU:s uppmaning till svenska bönder är annars att lämna livsmedelsproduktionen och börja odla energiskog. För detta ger man också EUbidrag. En bonde som vägrade svarade att –

”Min gård har drivits i generationer där vi gjort en heder av att hålla öppna landskap. Nu vill EU att dessa ska gro igen.”

Hälsa

Hälsa är kanske det vi anser mest viktigt. Därför är också allt som påverkar hälsan angelägna områden. Det finns olika sätt att se på hur och varför sjukdom utvecklas och hur den sedan ska behandlas. I många länder i världen intar man ett öppet synsätt på olika behandlingsmetoder och det finns i Sverige inskrivet rätten till en second opinion och att få pröva olika vägar. Men och här kommer ett stort men. Särskilt i Sverige har vi en lobbying mot alternativ till läkemedelsindustrins intressen som går längre och som bedriver en undergrävande verksamhet som drabbar läkare och forskare som väljer andra vägar än dem som gynnar läkemedelsindustrin. Här har EU accepterat läkemedelsindustrins krav på att eliminera alternativen.

Konsekvenserna av detta ser vi nästintill dagligen. Mest tydligt för oss i Sverige är hur media tycks agera samfällt för att undergräva och bestraffa vårdinrättningar som komplettera skolmedicin med integrativa metoder. Metoder som visat sig mycket framgångsrika men som missgynnar läkemedelsindustrins produkter. Vi vet att läkemedelsindustrin lägger ned miljarder på att muta sig fram och få genom sin vilja. I detta ingår också upprättande av en inkvisition där man anslutit något som har ett huliganliknande uttryck.

Inkvisitionen är en intolerans av djävulsk art. Dess mest aggressiva form bedrivs i Sverige av två föreningar ”Vetenskap & Folkbildning” och Förbundet (anti)Humanisterna”. Eftersom dessa systerföreningar har förgreningar inom Vetenskapsakademin, media, myndigheter och institutioner utgör de en mycket destruktiv kraft mot alternativa hälsobefrämjande vägar och forskning ansluten till sådana alternativ. Nyligen har riksdagen beslutat att undergräva Vidarklinikens framtid. En hälsovårdande klinik som arbetar precis så som sjukvården borde göra. Dagens Samhälle publicerade 2015 en artikel, ”Växande stöd för antroposofisk vård”, trots detta har riksdagens således röstat på ett sätt som tar knäcken på Vidarkliniken.

Denna inkvisition mot alternativ har under tio års tid organiserat ett mediadrev mot läkaren Erk Enby på initiativ av Dan Larhammar, en av de centrala ledarna av inkvisitionen. Han har lyckats bedriva en ren häxprocess som resulterat i att Enby förlorat sin läkarlegitimation och när Enby bad om att återfå legitimationen 2013 försökte Larhammar genom denna inkvisition åtala Enby för att kasta honom i fängelse. Fakta visar att Enby utsatts för ett omfattande justitiemord. (Detta är åskådliggjort i långfilmsdokumentären ”Läkaren som vägrade ge upp”. Gilla gärna projektet på Facebook).

Dr. Enby har behandlat ca 35 000 patienter där flertalet har fått hjälp, även patienter som sjukvården gett upp hoppet om och där samma sjukvård ansett att patienten inte har många månader kvar att leva. Flera sådana patienter har fått ett långt liv efter Enbys behandling och blivit friskare och mer välmående än innan de blev sjuka.
Enby är inte ensam om att ha drabbats av denna inkvisition. Läkare som kompletterar sina behandlingar med alternativa metoder riskerar alla inkvisitionens onda öga. Denna lobbying bedriver också en intensiv påverkan på sjukvården och dess personal för att de ska inta ett begränsande synsätt. Personalen utsätts för läkemedelsindustrins marknadsföring för att bli lojala med deras produkter. Patienters sjukdomar behandlas sedan med dyra läkemedel istället för genom andra möjliga insatser med naturmedel och alternativa metoder. När sjukvården inte anser sig kunna göra mer för en patient ger man upp och den sjuke blir ett ”hopplöst fall”. Det som kan återstå är smärtlindringstabletter som kan vara destruktiva för kroppens förmåga att hela sig själv. Det tog lång tid att få akupunktur accepterat som smärtlindringsmetod trots att forskning visade att det fungerade. Annan forskning som bedrivits vid Karolinska Institutet har beslagtagits och försvunnit då de visat sig ge stöd för alternativa metoder.

Förutom problem med manipulerade livsmedel har även EU infört lagar mot naturlig kost och mot naturmedicin vilket får allvarliga konsekvenser för alternativen.

Helandevård är ett projekt under utveckling för att ta tillvara på och sprida komplementära hälsovårdsmetoder. För att detta inte ska bromsas behöver vi frigöra oss från EU och från den svenska inkvisitionen. Vi måste också vara klara över hur media agerar här. Expressen och DN har under lång tid bedrivit en uppseendeväckande förföljelse av alternativ. Fram till helt nyligen kunde man undra över motiven till detta. Det visar sig att Bonnierkoncernen som äger dessa tidningar har satsat på läkemedelsindustrin.(Vem eller vad styr DN?)

Monopol

EU har varit kritiska emot flera av de monopol vi har i Sverige, t.ex. alkohol-, spel och det numera avskaffade apoteksmonopolet. Detta har lett till en konflikt mellan Sverige och EU. Alliansen såg till att häva apoteksmonopolet och vi har idag fått flera apotek i storstäder emedan landsbygden har förlorat sina. Jag kan i min kommundel välja mellan 4 olika apotek emedan Sälen inte har ett enda. Vi har alltså fått en sämre service i Sverige. När det gäller spelmarknaden så kan man ha olika uppfattningar om den. Själv är jag tacksam för att vi inte har fler möjligheter att lura folk på pengar och sätta dem på bar backe än vi redan har. Denna slags underhållning där man sätter sin ekonomi på spel orsakar för allt för många en tragedi. Med statligt monopol hamnar det mesta ändå i den svenska skattkistan och delar av vinsten når ut till svenska föreningar (Bingolotto). Med EU:s krav skulle mer pengarna hamna i andra EU-länders fickor. dag kan man ju spela på nätet och genom dessa nätspel går ändå mycket pengar till internationella spelbolag. Samma förutsättningar gäller alkohol. Demokraterna har inget emot att vi har ett statligt monopol. Pengarna går i rätt fickor och kan sedan användas för att ta hand om alla skador orsakade av alkohol.

Handeln

Den stora fördelen med att vara med i EU anses vara ”den inre marknaden”. I praktiken innebär det att Sverige kan importera livsmedel från Sydeuropa. Mejeriprodukter, grönsaker och kött som transporteras hit i långtradare med kylanläggningar. Jo vi har fått fler varor att välja på, bland annat mjölk, vilket gör att svenska mjölkbönder går under. Är det inte någon som funderat över hur det kommer sig att dessa GMO och genmanipulerade grönsaker smakar mindre och håller längre? Är det inte någon som funderar på hur illa det är för miljö och människa med dessa omfattande transporter ofta genomförda av europeiska transportföretag vars förare dagligen bryter mot svenska trafiklagar och utsätter vägtrafikanter för fara då de somnar bakom ratten? När det gäller all handel fanns redan innan EU, Stålunionen och EG med ytterst begränsade tullar inom den Europeiska Gemenskapen (EG). Att vi därvidlag skulle ha fått det bättre är ett bedrägeri.

”Särintressen och lobbyister styr frihandelsavtalet”

Sveriges bidrag till EU

Sverige har sedan starten haft ett negativt Nettoflöde till EU vilket innebär att vi betalar mer än vi får. Förr i tiden kallades det Eberöds bank. Sveriges avgift till EU är 2016 närmare 32 miljarder. Summan har som framgår av bilden varierat. Vår nettoförlust är sammantaget över 20 år 343 miljarder och i snitt sedan starten 1995 ca 16,3 miljarder. SVT rapporterar att Svenskarna betalar näst mest i EU-avgift.

Sveriges EU avgift 1995-2015

Ekonomi

Jämfört med vår BNP om ca 4 100 miljarder/år tycks kanske förlusten marginell. Men för 16 miljarder skulle vi kunna höja pensionerna till våra pensionärer, lönerna till våra sjuksystrar och poliser, förbättra förutsättningarna inom skolan så att eleverna får bättre miljö och bättre utbildning och inte minst förbättra förutsättningarna för landsbygden och inom våra grundnäringar. 16 Miljarder varje år och hitintills totalt 343 miljarder skulle få en avgörande betydelse för våra utbildningsinstitutioner där humaniora är i princip likviderat. Denna aggressivitet mot humanistiska fakultet går också i linje med antihumanismens syften som söker överstatlighet och kontroll.

Utbildning

Sverige har störtdykt vid internationell jämförelse och ligger långt ned på listan över vad elever presterar för resultat i våra utbildningar. Man försöker skyller detta på S men faktum är att störtdykningen kom under Alliansen och med Björklunds ansvar för att släppa våra skolor på den fria marknaden för riskkapitalister vars enda intresse var att komma åt elevpengarna.

Immigration

Sverige har en lång tradition av arbetskraftsinvandring och tack vare dessa influenser från olika håll i Europa och världen har Sverige utvecklats och kunnat uppehålla en relativt sett god ekonomi. Just nu går Sverige som tåget. Inte är det på grund av dem som vill stänga gränserna.

Samtidigt så är det tveklöst så att Immigrationsverkets medarbetare och tjänstemännen i kommuner blivit överhopade av ärenden och inte haft en chans att hinna med. Många har liksom inom polisen gått in i väggen och lämnat sina yrken för att rädda sin hälsa. Det har inneburit att allt färre får jobba med en allt tyngre börda. Detta har inneburit en katastrof för flyktingpolitiken. Endast ett slags entreprenörspredatorer har tjänat på att hyra ut flyktinganläggningar. Visst det var en plötslig och svår situation. Men senfärdigheten vittnar om brist på visioner och en slags  inkompetens att förbereda sig på och agera utifrån denna flyktingkatastrof orsakad av situationerna i Mellanöstern och Afrika.

Sverige lyder under EU-lagar, grundlagsfäst 2010

När EU-kommissionen höll en ”dialog med civilsamhället” var 75 procent lobbyister.
Sammantaget innebär EU för Nordiskt vidkommande en allvarlig fara och särskilt för Sverige som i sin grundlag skrivit in att vi tillhör EU. Därmed har vi överlåtet vår suveränitet, och vår rätt till att stifta lagar till 50 000 (varav svenska skattebefriade) tjänstemän och 14 000 lobbyister i EU. Vi har övergett de demokratiska principer som vi kämpat för och som många dött för. EU:s överstatlighet kontrollerar nu besluten i kommuner och kommer på sikt att leda till att vårt politiska system består av nickedockor som utför vad EU beslutar om. Vad vi röstar på i Sverige saknar då allt mer betydelse. När ska svenska folket inse detta?

Börje Peratt

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: