Inför ett Demokrati-manifest 2016

Demokrati i världens stater år 2003 enligt Polity IV, ett index som är konstruerat av forskande statsvetare. De ljusaste länderna får en maximal demokratipoäng på 10, medan de mörkaste länderna (Saudiarabien och Qatar), som anses minst demokratiska, har en poäng på -10. (Wikipedia)

Demokrati i världens stater år 2003 enligt Polity IV, ett index som är konstruerat av forskande statsvetare. De ljusaste länderna får en maximal demokratipoäng på 10, medan de mörkaste länderna (Saudiarabien och Qatar), som anses minst demokratiska, har en poäng på -10. (Wikipedia)

Kampen för vår civilisation står mellan humanism och antihumanism. Humanism ger öppenhet, medmänsklighet och mångfald. Antihumanismen ger vanstyre, omänsklighet och enfald. En sann demokrati förutsätter humanismen med dess medkänsla, moral och mod.

Den svenska socialdemokratins ideal på 1940 och så långt fram som till 1980-talet eftersträvade en politik som på allvar tog tillvara på ”den lilla människan”. Med det menade man alla som arbetade i sitt anletes svett för att överleva och få en dräglig tillvaro. Sjuka, barn och äldre skulle kunna känna sig trygga och S byggde upp en välfärdsmodell med ett rejält skyddsnät som omfattade alla. Miljonprogram byggde ut förorterna och gav familjer bättre boendesituation.
Kanske vill man värna dessa människor än idag men har pga av undergrävande fientlighet hamnat i detaljstrider som stuckit hål på ideologin och den praktiska politiken. TCO går så långt att man vill avliva myten om en socialdemokratisk välfärdsmodell. Tyvärr har S också lämnat några av de viktigaste idealen och medverkat i Alliansens kampanj att sälja ut Sverige.

Vi är inte längre en suverän nation utan en EU-stat. När Gunnar Hökmark (m) påstår att i Sverige råder svensk lag, så är det fel. I Sverige råder EU-lagar framtagna av icke folkvalda tjänstemän. Detta har många kallat ett landsförräderi bl a den kritiserad Juila Ceasar (LÄNK) och notan för det anses vara ett allt starkare SD som med V var de enda som tog strid för att behålla Sveriges suveränitet. Sverige lyder under EU-lagar, grundlagsfäst 2010.

Med ett allt bräckligare EU kan det ändå bli så att andra EU-länder inte bara påverkar utan bestämmer Sveriges politik. Och vi får alltmer anpassa oss till andra EU-länders behov. Redan idag läcker vi som ett såll och har ett minus på 50 miljarder årligen. Så länge vi inte är en suverän stat kan det innebära svåra risker. Men detta är inget svenska politiker eller media pratar om. Man har lagt locket på och hoppas att vi inte ska hamna i detta prekära läge där vi blir den nation som har minst att säga till om i hela EU (LÄNK). Inget annat land har sålt ut sin suveränitet genom att skriva in det i grundlagen.

Det organiserade tiggeriet demoraliserar Sverige. Ingen önskar se det förnedrande tiggandet utanför snart sagt alla ingångar. Det är tillbaka till fattigstugan, det trubbar av vår känsla för medmänsklighet och gör oss än mer avstängda. Några slingrar sig med att man kan inte förbjuda fattigdom men faktum kvarstår varför ska samhället acceptera ett direkt organiserat utövande i denna omänskliga form. Tidningen Proletären ger också i en artikel uttryck för det negativa med tiggeriet men anser att lösning är klasskamp (LÄNK).  Man lever således kvar i en terminologi och världsbild av samhällsklasser. Men problematiken rör här inte klass utan en etnisk grupp där en minoritet av denna har utvecklat tiggeriet till ett kulturellt betingat beteende. Andra romer mår kanske mer illa av tiggande romer än deras utsatta situation. Problemet är komplext då de stater varifrån dessa tiggare migrerar hopsamlade i bussar tycks sakna visioner och vilja att vända den nedåtgående spiralen.

Gängbråken och den organiserade brottslighet som vi drabbats av i Sverige har lett till strider mellan MC-gäng och invandrade grupper likt konflikterna vi ser i USA. När det skjuts med skarp ammunition på öppna gator och i restauranger och bilar eldas upp så tycker medborgarna att det gått för långt.  Ett av organisationsstridigheter försvagat polisväsende gör samhället än mer utsatt. Black Cobra är rekryteringsbas för vilsna utstötta immigranter. Det finns stor risk för att gängen får ett tillflöde om vi inte förmår hantera de utsatta unga på ett bra sätt. Exempel på dåliga sätt är då ensamkommande barn och unga placeras i boende för kriminella.

Det som kännetecknat S är visioner men på senare år har i alla fall jag inte kunnat se något visionärt i S politiken inte heller hos MP. Sedan slutet av 1980-talet har vi istället kunnat se hur andra mörka krafter gror allt starkare och jo de finns inte bara på ytterflankerna utan även inom det som kallas extremliberalism.

Norge och Danmark drabbades under Andra världskriget av Nazi-Tysklands övergrepp och Finland av det kommunistiska Sovjet. Bakom Hitler återfann vi Tysklands största kapitalister som berikade sig på att bygga de motorvägar och järnvägar som senare skulle användas för blixtkrigen och annekteringar av närmast omkringliggande länder och som fick de lukrativa kontrakten att leverera krigsindustrins olika vapen och avrättningsanläggningar för den ”slutgiltiga lösningen”.

En diktatur innebär per automatik antihumanismens envälde och risk för våldsstyre. Vid sidan av religiös extremism återfinns antihumanismen oftast i ytterkanterna av ideologier, i extremhöger eller extremvänster men som sagt också hos anarkistiska grupper av extremliberalister. Dessa pratar om mänsklig frihet men har ambitioner att få alla att lyda deras ideologi. Och metoderna är program för mental hygien och nyateism som världsreligionen. [Nyateism tolererar inget oliktänkande och inga andra religioner]

Den gemensamma nämnaren är makt över människor och makt över ekonomin. ISIS har byggt sin styrka på makt över oljetillgångar. Många konflikthärdar handlar om just det, kontroll över råvaror och förutsättningar för att kunna berika sig på naturens resurser.

Aldrig mer krig sade man redan efter första världskriget. Sedan kom Andra världskriget. Och FN bildades för att säkerställa en fredlig värld. Men kupperna fortsatte. Bakom Chilekuppen (1973), då dess demokratiskt valde ledare Allende dödades och ett stort antal vanliga människor torterades och avrättades, stod amerikanska ägare till koppargruvor i Chile som med stöd av CIA, med Kissinger i spetsen arrangerade en högerledd militärregim. [Trots Kissingers inblandning fick han Nobels fredspris]

Antihumanismens politiska grund såsom den idag påverkar världen har vuxit fram ur de ideologier som för ett sekel sedan mynnade ut i Andra världskriget och i efterkrigstidens ”kalla krig”. Förenklat kan man säga att det är tre avarter av socialismen. På den extrema högerkanten finner vi det bruna Nazistpartiet under Hitler i symbios med det svarta Fascistpartiet under Mussolini. På den extrema vänstersidan finner vi kommunisterna i Stalins Sovjet, Maos Kina och Pol Pots Kambodja samtliga ansvariga för miljontals summariska avrättningar av påhittade fiender eller icke önskvärda personer. Det finns en rad länder i Sydamerika, Asien och Afrika som har och har haft liknande mönster antingen utifrån höger- eller vänsterideologi.

Det är intressant att se hur Botha, Sydafrikas rasistiska diktator under apartheidregimen, Mussolini fascistpartiets skapare och Donald Trump USAs nya president som tillsatt högerextrema och rasistiska kandidater till justitieministerposter och andra höga ämbeten, alla dessa tre har likartat auktoritärt kroppsspråk, och likartad rasistisk terminologi.

Man kan tycka att människorna borde ha lärt sig. Vill vi ha stridshökar som när sig på konflikter och krig? Ja dessa vindar blåser inte bara i USA 2016 utan även i Europa. Historielösheten och insikten om faran med auktoritära despoter tycks ha fallit i glömska. Nu ser vi i Turkiet hur president T.P. Erdogan blivit ett svårt hot mot sitt lands invånare och med en urskiljningslös förföljelse som drabbar alla kategorier i samhället. Hans paranoida karaktär är möjligen jämförbar med Stalins. Så hur kommer det sig att den turkiska befolkningen accepterar detta?

En flykting från Irak numer bosatt i Göteborg sade efter att dödsskjutningar ägt rum mellan rivaliserande kriminella grupper: – ”Vi behöver en Hitler som rensar ut”. Detta sagt med stort allvar och utan betänksamhet. Denna man har flytt från en diktator, Saddam Hussein, som utplånade en hel kurdisk by, 5000 barn, kvinnor och män. Så det verkar som att mänskligheten har svårt för att lära sig av historien.

Under en period inför Andra världskriget var Sovjet och Tyskland i en ohelig allians där man knöt band och lovade varandra att hjälpas åt för att dela upp Europa. Är det motsvarande fenomen som vi ser idag mellan Trump och Putin? Trump bildar allians så länge han vinner på det.

Den Machiavellianska principen om att knyta sin fiender intill sig, var bara temporärt från Hitlers sida för att vinna tid och kunna flytta fram sina positioner. Machiavelli hävdade speciellt, att man inte bör hålla sitt ord om omständigheterna kring avgivandet av löftet fallit bort

”Om alla människor vore goda skulle detta råd vara till
föga gagn; men eftersom människor är ondskefulla
(triste) och inte heller skulle hålla sitt ord, har du ingen
anledning till att hålla ditt ord till dem heller.”

Denna slags brist på etik kännetecknar patologiska lögnare och psykopater. Hur delar av omvärlden kan missa dessa uppenbara karaktärsdrag hos Donald Trump förfaller mig vara en gåta. Bländad av estradörens auktoritära självsäkerhet faller man för ord som tycks lindra den egna själens plågor över otrygghet och kriminalitet.

Diktatorn blir efterhand oftast urskiljningslös och drivs av förföljelsemani vilket drabbar en allt trängre krets och till slut den egna släkten. Vi har sett det gång på gång i världshistorien.

Josef Stalin, Sovjets kommunistiska diktator är ett exempel på hur denna vedervärdiga process kan gå till.

Stalin iscensatte åren 1936–1938  den stora utrensningen, med skenprocesser mot Stalins förutvarande bundsförvanter som under tortyr angav varandra. Utrikesministern Trotskij flydde till Mexiko men mördades på Stalins uppdrag och samtliga övriga politbyråmedlemmar avrättades. Även barn angav varandra och fick en belöning för det. Säkerhetspolisen rensade  ut vanliga medborgare, partimedlemmar, militärer och till och med Stalins egna agenter. Det som vi idag ser i Turkiet under Erdogans styre. Arresteringar och avrättningar skedde inom ramen för tilldelade kvoter för eliminering, varefter bödlarna rapporterade ”framstegen”. Dödslistorna undertecknades av Stalin men också andra toppledare som Molotov. Den 12 november 1938 undertecknade Stalin och Molotov avrättningsdirektiv för 3167 personer. Släkt och vänner till offren deporterades eller avrättades också.

Eftersom fienden kunde finnas var som helst kunde den också vara vem som helst – ingen gick säker. Stalin lät till och med avrätta eller fängsla många av sina närmaste vänner och deras familjemedlemmar som Molotovs hustru Polina. Stalin ville utplåna alla spår av historien där han själv inte var hjälte. Under två år arresterades kring 7 miljoner sovjetiska medborgare, av vilka det stora flertalet skickades vidare till Gulaglägren. Man räknar med att 1,5 miljoner avrättades och 5-9 miljoner dödades eller dog i lägren av svält och umbäranden.

Friheten är inte gratis!

Händelserna i världen med tillbakagång för värderingar som gäller humanism och demokrati visar att kampen för denna frihet och dessa rättigheter varken är självklara eller gratis.

Just nu finns en efterfrågan på en ny ”Hitler” som kan rensa ut kriminella och andra icke önskvärda. Det är bara det att man vet inte om man plötsligt själv inte anses vara önskvärd och kan drabbas. I en militärisk diktatorisk värld uppstår snabbt en paranoisk kultur där halva befolkningen rapporterar den andra halvans agerande (minns DDR, Öst-Tyskland). Avundsjuka på andras framgångar och hämnd för oförrätter kan snabbt omvandlas till interneringsläger och avrättningslistor. De som nu ropar efter antihumanistiska lösningar riskerar också att drabbas. Ingen går säker i en sådan värld.

Denna text utgör bakgrund till ett manifest under utveckling för att försvara demokratin och stärka dess ideal. Den må misshandlas och krypa fram i myrsteg men den är det bästa vi har.

Börje Peratt
21 nov 2016

 

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: