Moralisk upplösning och en söndertrasad värld

trump_eartquake
Med Trump och hans följares agerande tycks alla moraliska hämningar ha släppt, världen och värderingar har kastats omkull och splittringen är total.

TEXT: BÖRJE PERATT

Men vi måste ändå kämpa för demokratin, mänskliga rättigheter och att försöka stabilisera och trygga Sverige för befolkningen här. Det kan räcka långt att förbättra på hemmaplan. Ett väl fungerande samhälle är uppbyggt på regelverk och lagar som ger de ramar inom vilka vi människor ska förhålla oss till varandra och till miljön.

De olika politiska riktningarna i Sverige och de motsägelsefulla förslagen kan skapa förvirring men det kan också ge en mångfald och en dialog så länge ambitionen finns att hålla sig till sanning och fakta.

Samtidigt så har vi en byråkrati och en lagstiftning som måste vara entydig, tydlig och förståelig. Myndigheter har till uppgift att administrera samhället med dessa regelverk så att rättvisa säkerställs.

Det är påtagligt att myndigheternas tjänstemän ibland inte alltid hänger med i svängarna och i praktiken inte gör det man är ålagda att göra gentemot medborgarna. Det är också påtagligt att tjänstemän utsätts för dolda agendor och tvingas åtlyda dem för att få behålla jobbet. Det blir problematiskt för den utsatte när dessa tjänstemän vränger till fakta och bryter mot egna regelverk och inte följer samhällets lagar.
myndigheter-bryter-lagar
Att enskilda personer kan bedra sina uppdragsgivare avslöjas titt som tätt. Men när det sker i organiserad form, riktar sig mot dem man ska hjälpa och i samspel mellan olika intressenter får vi en slags stats- och myndighetsmaffia. Rättvisan riskerar då att bli ett spel för galleriet.

För att hålla samman ett samhälle är det av högsta vikt att klara ut problemområden. Här kan en utredning tillsättas för att ta reda på fakta, ställa samman uppgifterna och förklara olika vägar så att berörda parter kan få underlag för slutsatser. Norsk Makt- og demokratiutredning visar inte överraskande att invånarna har låg tillit till politiker.

Besluten ska i den bästa av världar följa riktlinjer om det högsta goda. De ska vara rättvisande och inte falla för särintressen. De ska också skydda den lilla människan mot eventuella maktövergrepp.

Ett svårt problem är således särintressen drivna av lobbyister och propagandabyråer. En anmärkningsvärd problematik är då maktintressen med hjälp av media och politiker tar sig runt allmänintressen och undergräver demokratiska beslutsprocesser. Svensk media lika korrupt som i Berlusconis Italien

Ibland sker övergreppen på initiativ av företag som vill driva genom förutsättningar som stöder deras kommersiella verksamhet. Exempel på det är läkemedelsindustrin där GlaxoSmithKline dömts till miljardböter för korruption, Läkemedelsbolag GSK i gigantisk muthärva.

I Sverige blev svekens ansikten tydliga under svininfluensabedrägeriet med statsepidemiolog Annika Linde i täten för Svininfluensavaccinet dödade 21 och räddade möjligen 6Anders Tegnell fortsätter sitt korrupta försvar för en sjuk medicin

Iögonfallande exempel på särintressen som slutat i domstol och skadestånd är tobaksindustrin och särskilt Philip Morris märke Marlboro. Miljarder av dollar har använts för att locka nya rökare och samtidigt förneka tobaksrökningens skadeverkningar. `Marlboro Man’ Widow Suing Tobacco Companies. Trots detta fortsätter tobaksindustrin att locka till sig nya unga rökare som kommer att få cancer och förkorta sina liv.

En fråga som från början verkat helt omöjlig men som blivit alltmer angelägen att ställa: Vill verkligen läkemedelsindustrin och dess forskare medverka till friska människor? Då skulle ju deras förtjänster försvinna.

I Sverige är Cancerfonden ett exempel på hur man i organiserad form kan lura skjortan av svenskarnas välgörenhetsgenerositet utan att prestera något som är i närheten av accepterade resultat vare sig inom forskning eller vård.
Pressat Cancerfonden: ”Kan ta lång tid att återuppbygga förtroendet”
Rosa Bandet skakas av bluff: Fler miljoner går till kampanj än till cancerforskning.

Har svenska myndigheter tappat greppet?

Justitiemordet på Dr Erik Enby har drivits av Dan Larhammar (Uppsala Universitet och preses vid Kungliga Vetenskapsakademin). Till sin hjälp har han haft främst Bonnierpressen med Expressen som flaggskepp. Men även Sveriges Radio och programmet Kropp och själ. Dessutom har myndigheterna IVO (Institutionen för vård och Omsorg) HSAN, (Hälso- och Sjukvårdens Ansvarsnämnd) samt Socialstyrelsen agerat samfällt för att med falsarier och påhittade ”bevis” dra hans läkarlegitimation. Man försökte även kasta Enby i fängelse genom att begära en förundersökning till åtal som åklagaren efter lång tid tvingades lägga ned utan att han funnit något enda oegentligt i hans praktik. Före jul 2014 gjorde 4 poliser en husrannsakan i familjens bostad då man tvingade Erik Enby till polisstationen och lämnade hans totalförlamade hustru i upprörd förtvivlan. Vad detta förhör skulle gå ut på är inget annat än att terrorisera Erik Enby och förmå honom att känna sig maktlös.


Filmen om Erik Enby ”Läkaren som vägrade ge upp” visar upp polisstatens övergrepp mot en enskild människa. Andra gången Erik Enby ansökte om att få tillbaka sin legitimation gjordes sommaren 2016. Den 19 december, dagarna före jul, fick han avslag med en 7-sidig bortförklaring som fördjupar justitiemordet. Ansvarig för detta beslut är ordförande i HSAN, Susanne Billum (Danderyd).

Exempel på andra myndighetsbrott [1][2]

Ett samhälle i upplösning är när pengar rider makt och rättvisa

Den svenska korruptionen samordnar sig och bestraffar oskyldiga som man ska skydda och hjälpa.
Laglöshet har tagit över myndigheter. Media bedriver häxjakt. Läkemedelsindustrin styr. Cancerfonden är ett bedrägeri.
EU och politik i kaos men hotar vår hälsofrihet.
Val 2018. Demokraterna

Valet i september 2018 är ett viktigt val. Situationen förutsätter grundläggande politisk förändring. Många saknar idag alternativ i Sveriges Riksdag.

Demokraterna är ett svenskt parti under uppbyggnad. Den ideologiska grunden är humanism i sin ursprungliga betydelse. Du har rätt till din tro och livsåskådning. Du har rätt att välja din hälsovård och är fri att leva som du vill så länge du hedrar mänskliga rättigheter. Forskning och utbildning är långt mer än materialistisk naturvetenskap. Men där naturvetenskap är tillämplig ska den även omfatta områden som är av intresse för svenska medborgare men som snäva intressen vill utestänga.

De flesta av oss eftersträvar en öppenhet och en vilja till dialog. Men alltför många är rädda och finner konflikter så obehagliga. Men vi ska inte springa från konflikter. Tvärtom ta dem i hornen, lära oss av dem och utveckla lösningar som är gynnsamma för samhälle och människor.

Jag har gjort filmen om Erik Enby inte för honom som person utan för att den problematiken visar på något väldigt sjukt i det svenska samhället. Jag har initierat föreningen Humanism & Kunskap för att få till en förändring där vi återerövrar begreppet humanism och dess värdegrund från antihumanisterna som kapat begreppet. Jag vill nu utveckla en politisk medvetenhet som på allvar vill fördjupa och förstärka demokratin och ta itu med den myndighetskorruptionen som förlorat insikten om vilka man jobbar för.

Jag har kommit till slutsatsen att vi endast kan förändra och förnya samhället långsiktigt genom en hållbar politisk organisering.

Börje Peratt

1) Antalet fall som Svenska Försäkringskassan har underlåtit att ge fullgod ersättning uppgår i många tusen. Man har utvecklat en strategi som ligger nära oseriösa privata bolag som skildrats där man medvetet nekar ersättning. En sjuk person orkar inte kämpa så länge därför vinner Försäkringskassan ofta dessa fall. Naturligtvis agerar Försäkringskassan med politikers och myndigheters goda minne. Här har Sverige som EU-stat (Sverige är inte längre en suverän stat) tvingats att fullfölja EU’s direktiv om flyktingmottagande och har underordnat sig EU på bekostnad av den inhemska befolkningen. Svårt sjuk man fick inte rätt till sjukpenning – Försäkringskassans strategi

2) Naturvårdsverket har medverkat till att låta en miljöfarlig skadefågel förvandlas till fridlyst med hjälp av en ”utredare” som förvillat genom att avsiktligt förväxla en art som lever solitärt i Nordatlanten och inte häckar kring Östersjön, med en annan art som lever i flockar, bosätter sig på öar som blir alldeles vita av deras av spillning och som är aggressiv mot fiskebestånden. Den har spridit sig i Europa i lavinfart. På 20 år har den i Sverige gått från 2000 till en kvarts miljon exemplar och givet att den sätter i sig ca 0,5 kg fisk varje dag (125 ton om dagen) och har en träck som dödar växtlighet är den en stor del av orsaken till Östersjöns eskalerade övergödning, bottendöd och raderingen av fiskebestånd, numer ända upp i Bottenviken och in i våra insjöar och älvar. EU bakom Östersjöns bottendöd-rekord

Naturvårdsverket tillsamman med Sveriges ornitologiska förening skyddar, till synes av oförklarliga skäl, denna invasiva skadefågel intill besatthet. Naturvårdsverket överprövar länsstyrelsers beslut om skyddsjakt på skarv

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: