Demokratimanifest 2017


Mänskligheten har genom slavuppror och motståndsrörelser bekämpat förtryck och långsamt men säkert utvecklat demokrati, den enda beslutsformen som omfattar principen om att ge alla möjligheter att ta del av och påverka samhället.

Rättigheten att delta har begränsats historiskt på olika sätt och kvinnor hölls länge utanför möjligheten att rösta. Kvinnlig rösträtt kom först 1921 i Sverige. Sättet att diskutera och fatta beslut kan således begränsas av olika auktoritära strategier, av maktspråk men också av diktatoriska övergrepp som till och med kan få juridiska formuleringar i strid mot konventioner om mänskliga rättigheter.

Att det inte finns någon färdig och perfekt demokrati kan vi nog säga utan risk för allt för stor kritik men demokratin kan enbart utvecklas och förfinas av de människor som lever och verkar i dagens samhälle. Formellt har vi en representativ demokrati med följande förutsättningar:

Demokrati ger medborgare rätt att bilda partier för olika åsiktsriktningar och ställa upp i regelbundna val som leder till att folket väljer vilken/vilka som ska ha möjlighet att påverka skötsel av landets ekonomi och prioriteringar av ärenden.

Karl Popper definierade demokrati i motsats till diktatur eller tyranni, så att folket har möjligheter att välja och kontrollera sina ledare och kan avsätta dem genom val utan att det behövs en revolution.

KOMMENTAR: Det har funnits olika riktningar som inte tror på demokrati. Även Anarki är en sådan. Det rör också nationalistiska rörelser under 2000-talet kanske mer än kommunistiska som snarare har tappat mark.

Manifest för Demokratin

1. Demokratin är inte given den förutsätter ett dagligt arbete. Demokratin måste försvaras, upprättas och utvecklas varje dag!

Kommentar: Mänskligheten har inte fått demokrati gratis och den kan försvinna över en natt som i Hitler-Tyskland. Miljontals människor har kämpat för den genom slavars uppror och människors rättspatos och vilja att offra sina liv för ett rättvisare samhälle.

Vid den internationella Democracy Ranking har Sverige fallit från 1:a till 3:e plats. Demokratiindex

2. Demokratin ger förutsättningar för ett ansvar inte bara för sig själv utan för ”hela mänskligheten”. Vad människan gör mot sig själv och mot andra påverkar alla och allt.

Kommentar: Denna helhetens påverkan ställer en rad frågor. Är man är beredd att göra mer för andra än för sig själv? Är förälderns omvårdnad om familj och barn självklar? Är det rätt att utnyttja människors generositet eller ett lands sociala skyddsnät för att ta del av andras uppbyggda förmåner? Ingår det i vår uppfattning om medmänsklighet och moral att organiserat tigga med en burk utanför affärsingångar för sitt uppehälle? Är det rätt att överlåta ansvaret för sig själv på andra? Är det en plikt för ett demokratiskt samhälle att tillhandahålla utbildning och arbetsmöjligheter eller kommer det att uppstå naturligt i ett fritt, rättvist, demokratiskt samhälle? Utgör de abnorma skillnaderna mellan rika och fattiga ett hot mot det demokratiska samhället? Innebär nästa steg för demokratin att så långt möjligt utjämna dessa skillnader? Om det är så kan man förstå att väldigt rika som flyr skatter straffas för det?

3. Demokrati förutsätter insikten om moral och rättfärdighet. Det som möjligen skiljer människan från djuren är den existentiella kampen mellan rätt och fel.

Kommentar: Alltsedan Magna Charta 1215 har västvärlden utarbetat principer för lagar och rättsväsende och där ingen står över lagen inte ens kungar och presidenter.

Det finns hos varje människa en inre kompass som talar om vad som är rätt och fel. Denna inre kompass kan påverkas av inre övertygelser och rättsmoral grundad i utbildning i lag och rätt. Hoten är då särintressen som bryter mot både lag och moral och kränker människors rätt till frihet och rättvisa. Felaktig utövning kan beskrivas som justitiemord. Kan vi lita på vårt rättssystem och på våra myndigheter? Även om de gör fel och begår allvarliga övergrepp finns det en bättre lösning? Gatans parlament?

4. Demokrati ger det personliga fria valet. Det är en universell gåva som i en öppen demokrati ger oss alla möjligheter att välja hur vi vill leva och med vem.

Kommentar: Det fria valet lägger också ansvaret för vars och ens val på individen. Du kan således inte överlåta dessa beslut och val, handlingar eller händelser som du deltagit i till en Gud eller på andra. Det fria valet kan bli plågsamt då man står inför olika möjligheter, det kan vara valet mellan ont och gott. I sådana stunder är vi som mest sårbara och här blir det avgörande vem och vad som påverkar.

5. Demokrati ger oss många chanser. Oavsett felbeslut eller felhandling innebär demokrati att vi kan granska och rätta till.

Kommentar: Människan känner ofta på sig i sitt inre vad som är rätt. ”Magkänslan” utan vetenskapligt underlag har visat sig vara ett risktagande. Ändå är det denna magkänsla som slutligen ofta styr valet. I en demokrati gör du ditt val och får stå för det antingen du röstar eller ej så är det ett val. Ett exempel på det är valet av Trump i USA, där många demokrater valde att inte rösta.

6. Demokrati försvarar mänskliga rättigheter.

Kommentar: Deklarationer om mänskliga rättigheter har vuxit fram ur den frihetslängtan som gett oss demokrati, yttrandefrihet och frihet att forska. Om vi hamnar under stöveln av en hotfull grupp eller makt som utsätter oss för ondska eller som kräver av oss att begå handlingar mot vår tro och övertygelse så är det vår uppgift att göra motstånd tydliggöra och avslöja. Och om nödvändigt konfrontera dem.  ”Det finns saker man måste göra, även om det är farligt. Annars är man ingen människa utan bara en liten lort” (Astrid Lindgren)

7. Demokrati försvarar rätten till din tro och livsåskådning.

Kommentar: På motsvarande sätt som du kräver respekt för din tro ska du också respektera andras. Det innebär att man aldrig bör tvinga sin uppfattning på andra med förtal, kränkningar och orimliga bestraffningar.  Det står idag en kamp mellan antihumanism och humanism och den är politiserad. Antihumanismen finns förankrad i samtliga politiska partier. Därför har Demokraterna initierats

8. Demokrati innebär att värna det fria samhället, miljö och tillgång till naturen, hälsa och frihet att välja vård och metod.

Kommentar:

  • Det fria samhället ger oss mötesfrihet och en mötesfrid som härstammar från vikingatiden. Under 2000-talet har denna mötesfrid gång på gång kränkts av antihumanisterna som förhindrat möten, kränkt möten, stoppat föreläsningar och stört filmvisningar.
  • Miljö och tillgång till natur anses av många svenskar som en självklarhet. Och våra myndigheters insatser ska värna detta. Naturvårdsverket har valt att underställa sig EUs fridlysning av skadefågeln den kinesiska mellanskarven och EU har därmed gjort sig skyldiga till kanske den värsta miljöskandalen i modern tid. Sveriges riksdag har röstat bort Sverige som suverän stat och därmed har vi blivit lydstat. Naturvårdsverkets agerande visar vilka resultat det kan bli.
  • Hälsofrihet är en självklar rättighet i en demokrati dock inte i Sverige. Antihumanisterna har här en exceptionell makt via politiska och mediekanaler (Bonnierkoncernen), Kungliga Vetenskapsakademin, forsknings- och utbildningsinstitutioner där VoF har en central roll. Denna hydra sprider sig också in i myndigheter och kommuner och kan där med brutala medel kväsa människors hälsofrihet. Det finns här särskilt två problem, ett är läkemedelsindustrin vars mer eller mindre hälsofarliga produkter marknadsförs på mer eller mindre kriminella sätt (GSK fick miljardböter i Kina pga av mutor). Det andra problemet är att komplementära metoder pga av motståndet till att få forskningsmedel ofta saknar vederhäftiga studier. Ibland genom att sådana saboteras. Osherdonationen till KI är ett exempel där över 43 miljoner försnillades bort och inte en enda studie genomfördes på komplementär/Integrativ medicin. Varför har detta inte granskats av press och media?

9. Demokrati eftersträvar diplomati och fredliga lösningar och ser våld som nödlösning.

Kommentar: Kampen för fred förutsätter att försvara det man anser vara rätt men att kunna göra det med diplomati och dialog. Motstånd innebär inte att automatiskt ta till våld långt därifrån. Snarare är varje våld ett misslyckande och en kommunikationskollaps. Om man utsätts för övergrepp har man all rätt att försvara sig och även att förhindra vidare attacker. Rättsväsendet ska kunna garantera att de som blir attackerade försvaras. Här har Sverige idag svåra problem både när det gäller polisväsende och domstolar. Eftersom vi inte längre är en suverän stat utan en lydstat till EU gäller EU-lagar och EUs beslut över svenska lagar.

10. Demokrati och humanism går hand i hand. Kunskap, utbildning och fostran i humanismens värdegrund är förutsättningen för ett väl fungerande samhälle.

Kommentar: Det svenska samhället ska enligt överenskommelser vila på den ursprungliga humanismens grund om öppenhet, respekt och tolerans. Dess fiende är antihumanismen som försökt kapa humanismen och som tagit sig in i samhällets stöttepelare vetenskapsakademin, utbildningsinstitutioner, medier, myndigheter och politiska partier. Därmed utgör det också ett hot mot demokratin

NOTER
Humanism Vetapedia LÄNK
Humanism 3. – Humanitas, historik och framväxt LÄNK
Antihumanismens historik LÄNK
Humanism – begreppets ursprung, definition och historia B.Peratt

Osher Centrum granskas av professor Johan Thyberg, KI Torbjörn Sassersson, Newsvoice, LÄNK

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: