Namndiskussion

Ett nytt namn baserat på
Demokrati, liberal, social och ekonomi som i sin grekiska ursprungliga betydelse betyder:

  • demokrati – folkstyre, en individ-en röst, lika värde, allas möjlighet att komma till tals
  • liberal – reformvänlig, frisinnad, tolerant, fördomsfri, fri, givmild
  • social– samhällelig, solidarisk, gemensam
  • ekonomi – hushållning av resurser.

Mycket är av detta är således gemensamt med humanismens grundvärden. Tyvärr är också det begreppet fördärvat av nyateistiska naturalister som för ut sin världsreligion ateism och som definierar vetenskap som detaljsökande.

Ett nytt namn kan bygga på begrepp som förenar olika inriktningar. Exempel är glokal som förenar globalt och lokalt perspektiv. (Tyska wikipedia: Glokalisierung).

Decentralisera, sprida ut, sprida åt olika håll, göra mindre centralstyrd, fördela på olika instanser, utlokalisera (motsatsord: centralisera),

Befriarna som var det första arbetsnamnet bottnar i: oberoende, självständig, fri, obunden, oavhängig, neutral, suverän, autonom.

Politisk definition av liberalism

Liberalism (av latin liber, fri) är en samhällsåskådning och politisk ideologi med individens frihet som grundläggande värde. Liberalism värnar individuell frihet, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati. Ett fritt näringsliv med marknadsekonomi och privat äganderätt.
Ge initiativ till människan och orten och hela landet berikas.

Socialliberaler är historiskt sett skeptiska till statlig inblandning i den privata sfären men förespråkar skattefinansierade välfärdstjänster i offentlig eller privat regi. I Sverige betecknar sig två riksdagspartier som socialliberala: Folkpartiet och Centerpartiet. Även Miljöpartiet kan i vissa fall ses som socialliberalt, även om partiet själv inte använder begreppet.

I USA betecknar ordet liberal politiker någon som befinner sig på vänsterkanten. Det kan innebära att förespråka ingrepp i marknadsekonomin, strängare vapenlagstiftningar och sjukvård till alla. Det finns paralleller till den socialdemokratiska ideologi som byggt upp Sverige.

Politisk definition av socialism

Socialism är en ideologi som har sin tilltro till att gruppen, kollektivet har bäst förmåga att lösa ekonomiska och politiska problem. En grundsten i denna ideologi är att kollektivets bästa är överordnat individen.

Vanligtvis omskrivs idag Socialism som en politisk och ekonomisk doktrin. Olika varianter av socialism beskriver gemensamt/kollektivt styrande och ägande på skilda sätt. En del betonar mer lokalt och autonomt självstyre över företagen emedan andra vill se en mer centraliserad maktordning i en statlig eller halvstatlig organisationsform.

I bredare mening avses med socialism en politisk ideologi med tilltro till kollektivets och eventuellt statens möjligheter som problemlösare med fokus på största möjliga jämlikhet mellan individer och samhällsgrupper; traditionellt klasser, numera även könen, olika sexualiteter och etniska grupper.

Namnförslag

Samhällspartiet
Reformpartiet

Demokratiska Partiet – Demokraterna
Finns i flera länder mest känt är USAs demokratiska parti.

Radikala partiet-radikalerna
Progressiva partiet – proggarna för ett framstegsvänligt Sverige
Reformpartiet – reformisterna vill ställa om Sverige och ge initiativet till människan. (se USA-Reform Party)
Jämställdhetspartiet
Decentern (decentralisera)
Emparti

%d bloggare gillar detta: