Fisket

Fisket är av tradition en av Sveriges viktigaste och grundläggande huvudnäringar.

EU:s fiskeripolitik har bl.a genom förvaltningsplaner gett vissa positiva resultat men situationen för många av Östersjöns fiskebestånd är fortsatt allvarlig.

Flera bestånd är reducerade till följd möjligen av överfiske men även miljöförstöring och inte minst den kinesiska mellanskarvens dramatiska tillväxt. Risken för allvarliga och bestående balansrubbningar i de marina ekosystemen är uppenbara. Anledningarna till detta är flera men beror i grunden på att EU länge fört en ohållbar fiske- och miljöpolitik.

För stor hänsyn har tagits till att skydda arter som den av EU fridlysta kinesiska mellanskarven vilket fått allvarliga konsekvenser för miljön och fiskebeståndet.

För att förändra detta är det avgörande att Sverige ställer sig utanför EU och prioriterar miljöaspekterna av fisket samt att fiskenäringen ges incitament att ta ansvar för sin egen framtid.

Ett långsiktigt hållbart fiske inom biologiskt säkra gränser är grunden för en stabil och lönsam fiskenäring som är viktig del i många kustsamhällen. För att skapa ett hållbart framtida fiske är de vetenskapliga rekommendationer som utfärdas från, Internationella Havsforskningsrådet, (ICES), viktiga men inte avgörande. Sverige ska inte tvingas till återhållsamhet som andra Östersjöländer struntar i. Bra vore om mellaneuropeiska Östersjöländer höll rent i eget hus.

%d bloggare gillar detta: