Religion

Genom katolicismen kring 1000-talet tvingades en ny religion på först Europa och sedan resten av världen. Kvinnorna i Norden som fram tills dess tycks ha haft en mer likvärdig position i samhället drevs plötsligt att underordna sig mannen.

”Kvinna tige i församlingen”.

Motsvarande ser vi i islam med att kvinnor inte får vara med i den stora bönesalen utan ska sitta bakom ett skrank.
Både kristendom och Islam är i sitt traditionella religiösa utförande därmed ojämlikt.

Vi ska inte skönmåla förhållande mellan man och kvinna på sten- och bronsåldern men vi vet att det fanns en moderskult där kvinnans funktion tillbads och hennes roll som pånyttföderska firades. Kvinnans ställning var stark även inom vanatro och hade en framskjuten plats i asatron. De skiljer sig något genom att vanatron är mer jämlik och prisar kvinnans om inte överhöghet så åtminstone egen avgörande betydelse emedan asatron tillgodosåg det manliga överhöghetsbehovet och anger Oden, Tor och Frej som de stora gudarna. Historiskt skulle vanatron kunna vara en övergång från moderskulten emedan asatron är influerad av indisk och grekisk religion.

Innan dess tycks kvinnan ha haft en ställning som vis, helare, och andlig ledare. Möjligen redan med asatron och sedan kristendomen tonades detta ned, ledande kvinnor förvandlades till mannens motståndare och fiende. Kvinnans kompetens blev istället så småningom djävulens uttryck och vi fick häxprocesserna.

Religionernas införande har på avgörande sätt påverkat alla kulturer av ondo och godo. De kan vara både inkvisitoriska, dömande och kränkande å ena sidan och samlande, meningsbyggande och stärkande å den andra sidan. I frigörelse från religionernas förtryck har följt en motkraft som blivit intolerant åt andra hållet och den har fått namnet nyateism.

Idag är ekumenin mer dialog än konfrontation och det finns ett utbyte mellan religioner som ser till högre mening än enskilda olikheter.
Sveriges urbefolkning i norr är samerna, deras religion, sejden har mycket gemensamt med andra urbefolkningar över hela nordkalotten och är ett viktigt kulturarv och betydelsefull för det internationella samiska samhället.

Kyrkan ska hållas fri från staten men har fortsatt viktiga uppgifter både som själasörjare och samlande kraft inte minst i kristid. Många önskar också kyrkligt bistånd vid stora livsavgörande händelser som giftermål, dop och begravning. Det är samtidigt viktigt att det finns alternativ till dessa i såväl andra religioner som sekulära.

Konflikterna med religiösa förtecken är ibland orsakade av politik och världslig makt. Då får religionen oförskyllt skulden. Samtidigt är religionen grund för fanatism som i sig orsakar förtryck, terrorism och krig. Båda dessa sätt att utnyttja religion går mot dess kärna.

Alla stora religioner predikar kärlek, försoning och enhet och det är bara egoismen, särskiljandet och trångsyntheten som orsakar krig mellan människor.

%d bloggare gillar detta: