Utredare & utvärderare

Statens revisionsverk har en viktig uppgift och det är att undersöka hur pengar och resurser används inom myndigheter. Denna expertis är det angeläget att utveckla sprida på flera verksamheter. Då inte bara i syfte att utvärdera verksamhet utan att utveckla den till att skapa rutiner för hur man undersöker och utvärderar i andra områden.

Förslaget innebär att utveckla en profession som skulle kunna vara av stort värde i många branscher och yrken. För att få en mer objektiv bedömning krävs en utanförstående. Detta är när det gäller utvärdering av insatser revisionens uppdrag. Men det finns också skäl att verka för en yrkeskategori utredare – utvärderare av mer pedagogiskt slag som kan överta belastande administration inom många arbetsområden.

Här föreslås en satsning på akademisk utbildning med utredning och utvärdering som bas och sedan kan man specialisera sig.

Vad det handlar om är att befria yrkeskategorier från den, för många, alltför tidskrävande administration som åläggs dem. Man kanske är en utmärkt polis eller lärare men sämre utredare och kommer i konflikt då man ska bedöma andra.

Vad samhället vinner på en neutral expertis, förutom att många därmed skulle få göra det dom är bra på, är undvikande av bias och snedvridande resultat.

Politik och samhälle. Sverige har en tradition av att inom politiken göra långa utredningar (FoU) i viktiga ämnen. Och det är viktigt att ha ett bra underlag för de beslut man sedan tar. En del av dessa överlåts på experter, ensamutredare.

Stat, Kommuner och landsting. Tjänstemän får ägna mycket tid åt att utreda och utvärdera såväl problemområden som insatser. Ofta är det samma som utreder och utvärderar sin egen insats. Det är olyckligt.
Först och främst måste vi återställa tjänstemanna ansvaret vilket innebär att myndighetens personal kan ställas till svars inför uppenbara fel i administration och hantering.

Polisen skulle bli effektivare om det utbildades fler särskilda administratörer/utredare som bara ägnade sig åt brottsplatsundersökning, brottsanmälan, vittnessammanställning, utvärdering och sammanställande av rapport. Då skulle vi få fler poliser ute i samhället som kunde ägna sig åt det de är utbildade och tränade för.

Vid ovanliga brott är det särskilt viktigt med expertis som kanske inte finns på lokal nivå. Här kan expertis föreslå åtgärder som är avgörande för att kunna samla in heta bevis. En sådan extern snabb insats av expertis minskar även risken för lokal konspiration.
Samtidigt är det angeläget att polisen utbildas för att samarbete med denna expertis för att undvika konflikt och revirtänkande. Det ska tvärtom ske naturligt och integrerat.
Ebba Sverne Arvill Rikspolisstyrelsen har gjort en utredning som i stort sett belägger behovet av den lösning som skisserats ovan. (SvD)

Lärare. Idag har många lärare lämnat sina jobb pga av Folkpartiets idéer. Dessa har bara lett till sänkt kvalitet och missnöje. Låt lärare ägna sig åt pedagogik och överlåt administration till administratörer. Säkerställ en mer likvärdig utvärdering och betygsättning genom att ta bort eller minska detta moment från läraren. Överlåt istället detta på just utrednings/utvärderings specialister. Det innebär att man eliminerar risken för sympati/antipati och bias och får fram en mer likställd och rättvis betygssättning.

Med en extern utredningsfunktion skulle man snabbt komma åt elever som inte klarar sig och som måste få extra hjälp. Det skulle inte gå att mörka kunskapsbrister. Man skulle också se hur olika klasser utvecklas över tid och kunna rätta till eventuell brist i pedagogik, metod eller innehåll. Då blir kunskapsutvecklingen viktigare än betygssättningen. Med en extern utredning kan elever utan risk för att avslöjas även formulera sin livssituation och sin upplevelse av trygghet eller mobbning. Om det på klassrapporten finns tydliga tecken på mobbning måste det till en kvalificerad insats som samtidigt inte pekar ut någon, enbart påkallar problemet. Därmed kan klassen bidra till lösningen istället för att enskilda hängs ut och problemet förvärras.

Istället för att betygssätta eleverna så blir det snarare lärarens resultat som kan värderas utifrån givna förutsättningar. Då kan man också snabbt se vad som krävs för att hjälpa både lärare och elever. Utvecklingen av resultat ställs mot vilka ingångsvärden en klass har och vad som påverkar enskilda elever.

Om varje elev får en anonym kod så vet inte utvärderaren namn eller kön vilket medverkar till rättvis bedömning av uppgifter av mer kvalitativ art.
När det rör krav på retorisk framställning, gruppsamverkan, social kompetens och andra kvalitativa funktioner skulle dessa kunna prövas på nya sätt. Nya tekniker och metoder kan utvecklas inom detta utrednings/utvärderingsfält.

Med nationella prov som gäller på alla nivåer och för all skolor klarläggs också kraven på varje skola och vilka behov till förbättringar som finns.

Arbetsförmedling. Det har visat sig att objektiv tillsättning av arbetssökande ger bättre resultat än magkänsla och ”kemi”. Ändå låter arbetsgivare alltför ofta magkänslan bestämma. Överlåt oftare än vad som nu sker åt en fri utvärderare att välja rätt person för rätt uppgift.

Acceptera att entreprenörskap och företagsamhet är ett sätt att själv skapa jobb. De som har denna drivkraft ska man bara stötta och inte störa.

Fiaskot med arbetscoacher grundade sig i att många av dessa inte hade förankring vare sig i yrke, arbetsmarknad eller människor. Dvs de var inkompetenta. Detta spred sig snabbt bland arbetssökande som till slut valde bort den möjligheten. Det kanske var en bra idé från början men den var inte särskilt bra genomförd. Även här gäller att finna instrument för att utvärdera en persons kvalifikationer och undersöka vad som är rimligt. Samtidigt som man måste vara klar över att var och en kan välja nytt spår och om möjligt utbilda sig i en ny riktning.

EU, så länge vi är kvar i EU behövs en stärkt grupp av utredare/utvärderare mer än någonsin. Sverige är sannolikt sämst på att söka bidrag. Hur våra politiker har missat detta är ett bevis på bristande verklighetsförankring. Viss man kan tycka att det är märkligt att EU ska bestämma vad vi gör här i Sverige men nu är spelreglerna en gång för alla sådana. Vi måste därför lära oss att göra vinnande ansökningar. Entreprenörer och andra som vill söka ska få denna experthjälp.

%d bloggare gillar detta: