Värdegrund

Demokrati är ett slitet och illa brukat ord ändå representerar det ideal som går långt tillbaka i historien. Kampen för rättvisa, frihet och folkstyre. Vårt folkstyre går via representativ makt. Det innebär att vi väljer politisk inriktning och därmed de människor som sitter i dessa politiska partier. De ska sedan helst utföra en politik som vi röstat fram. Demokraterna har ingen avsikt att ändra på det. Möjligen kan man tänka sig vägledande folkomröstningar via nätet så kallad direktdemokrati.

En komplex frågeställning


Andra begrepp är humanismen som ur dess djupaste ursprungliga betydelse avser respekt för mänskliga rättigheterna, en urspunglig form av liberalismen som bejakar individens frihet att skapa sitt eget liv och stöder ett eget företagande och en form av socialism som utifrån sina ursprungliga grundvärden handlar om att värna människa, miljö och samhälle.

Socialism är ursprungligen en filosofi och ideologi som har sin tilltro till att gruppen, kollektivet har bäst förmåga att lösa vissa ekonomiska och politiska problem. En grundsten i denna ideologi är att kollektivets bästa är överordnat individen. Men socialism som den har kommit att politiseras gör begreppet som sådant komplicerat. Ur detta har utvecklats en:

Socialliberalismen

  • Kollektivet får inte sätta sig på individen eller tvinga individen till kollektiva lösningar som är orimliga.
  • En enskild individ eller enskilda företag får inte försämra andra individers möjligheter eller miljön för det övriga samhället.
  • Kollektiv eller enskilda individer får inte hindra andra till sin egen livsåskådning, tro, sätt att leva, med vem man vill leva eller vilken utbildning eller vilket arbete man vill välja.

Kapitalism
Detta ekonomiska system
sitter idag fast i funktioner som är hopplöst föråldrade, som inte gynnar produktivitet. Spekulation i valutafluktuationer eller aktier gynnar inte samhället, enbart snäv egoism.
Hur kapitalismen ska kunna förnyas är en fråga som många ställer sig. Problemet är att lånecirkusen tycks hindra en nödvändig förändring.

Demokraterna

I Demokraternas vision finns långsiktigt en önskan om en ekonomisk politik som står fri från spekulationer och rovgirighet. Samhällets gemensamma syfte är att möjliggöra för den enskilda individen att få den utbildning som gynnar hennes möjligheter till både självförverkligande och till att bidra till sitt eget och till samhällets välstånd.

%d bloggare gillar detta: